Условия за Ползване

Настоящите Усовия за Ползване („ОБЩИ УСЛОВИЯ, УСЛОВИЯ“, „СПОРАЗУМЕНИЕ”) са  предназначени  за  регулиране  на  отношенията между ХАХА.БГ 2018 ООД, гр. Варна, ж-к Младост, бл. 120, ап 78, , ЕИК 103685941, представлявано от Дамян Диамандиев, , наричано по-долу за краткост „ФИРМАТА” „НАС” или „НИЕ”, и потребителите и клиентите, наричани по-долу „ПОЛЗВАТЕЛИ”, „ПОТРЕБИТЕЛИ”, „КЛИЕНТИ”, „ВАС” или „ВИЕ”, на социалната мрежа и електронния магазин „www.haha.bg”, собственост на  ФИРМАТА, наричан по-долу „УЕБСАЙТА”, както и неговите услуги, наричани по-долу за краткост „УСЛУГИ” и стоки, наричани по-долу за краткост „СТОКИ” или „ПРОДУКТИ”.

Данни за ФИРМАТА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на ФИРМАТА: ХАХА.БГ 2018 ООД.
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Варна 9009, , ж-к Младост, бл. 120, ап 78.
 3. Адрес за упражняване на дейността: общ. Суворово, село Баново.
 4. Данни  за  кореспонденция: общ. Суворово, село Баново, Email: admin@haha.bg, 

тел: 0885 40 36 31.

 • Вписване в публични регистри: ЕИК 103685941,
 • Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб страница: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб страница: www.kzp.bg

Характеристики на УЕБСАЙТА

УЕБСАЙТА съдържа електронен магазин и социална мрежа, достъпни на адрес  в Интернет www.haha.bg, чрез който ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат възможност да се регистрират и да сключват договори за покупко-продажба относно предлаганите от УЕБСАЙТА СТОКИ, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на УЕБСАЙТА, участие в социалната мрежа и използване на допълнителните УСЛУГИ за предоставяне на информация;
 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с УЕБСАЙТА чрез интерфейса на страницата на УЕБСАЙТА, достъпна в Интернет;
 3. Да сключват договори за покупко-продажба за СТОКИТЕ, предлагани от УЕБСАЙТА;
 4. Да получават информация за нови стоки предлагани от УЕБСАЙТА;
 5. Да преглеждат СТОКИТЕ, техните характеристики, цени и условия;
 6. Да  бъдат  уведомявани  за  правата,  произтичащи  от  закона предимно  чрез интерфейса на страницата на УЕБСАЙТА в Интернет;

ФИРМАТА гарантира  правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Ползвателите  сключват  договор  за  покупко-продажба  на СТОКИТЕ, предлагани от УЕБСАЙТА чрез интерфейса на ФИРМАТА, достъпен на  страницата  му в Интернет на адрес www.haha.bg   или друго средство за комуникация от разстояние.

По силата на сключения с ПОЛЗВАТЕЛИТЕ договор за покупко-продажба на СТОКИ, ФИРМАТА се задължава да прехвърли собствеността на ПОЛЗВАТЕЛЯ на определените от него чрез интерфейса СТОКИ.

ПОЛЗВАТЕЛИТЕ заплащат на ФИРМАТА възнаграждение за доставените СТОКИ съгласно условията, определени на УЕБСАЙТА и настоящите общи УСЛОВИЯ. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ФИРМАТА на адреса на УЕБСАЙТА в Интернет.

Възнагражденията от Ползвателя към Фирмата за закупените през интерфейса на УЕБСАЙТА стоки на Фирмата, се изплащат посредством НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ към куриерска фирма СПИДИ АД, с която ФИРМАТА е в договорни отношения.

Доставката на поръчана от УЕБСАЙТА СТОКА се извършва с куриерска фирма Спиди АД, с която ФИРМАТА е в договорни отношения.

Цената за доставката се определя на база тарифните планове на фирма СПИДИ АД, отделно и изрично от цената на СТОКИТЕ.

Тарифи на СПИДИ АД: https://www.speedy.bg/priceList/

Тарфен калкулатор на СПИДИ АД: https://www.speedy.bg/calculate/

ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ФИРМАТА се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронната търговия.

Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на УЕБСАЙТА, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОЛЗВАТЕЛЯ при извършване на регистрация, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ е въвел съответното име и парола за достъп.

Използване на УЕБСАЙТА

За да използва социалната мрежа на УЕБСАЙТА, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които желае да си направи  регистрация.

Името и паролата за отдалечен  достъп се определят от ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез регистрация по електронен път в сайта на Фирмата.

ФИРМАТА потвърждава извършената от ПОЛЗВАТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията.

Ако създадете профил в УЕБСАЙТА, ВИЕ сте отговорни за поддържането на сигурността на профила си и ВИЕ носите пълна отговорност за всички дейности, които се случват по профила, както и за всички други действия, предприети във връзка с него. Предоставянето на фалшива информация за контакт от всякакъв вид може да доведе до прекратяване на профила Ви. Трябва незабавно да ни уведомите за всяка неразрешена употреба на профила Ви или за други нарушения на сигурността. ФИРМАТА не носи отговорност за каквито и да е действия или пропуски от ваша страна, включително каквито и да било щети, настъпили в резултат на такива действия или пропуски. Можем да прекратим, деактивираме или изтрием профила Ви (или част от него), ако установим, че сте нарушили някоя от клаузите на това СПОРАЗУМЕНИЕ или че поведението или съдържанието Ви биха могли да навредят на нашата репутация и добра воля. Ако изтрием профила Ви поради гореизложените причини, може да не се регистрирате отново за нашите УСЛУГИ. Можем да блокираме имейл адреса и интернет протокол адреса ви в УЕБСАЙТА, за да предотвратим по-нататъшна регистрация.

За да използва УЕБСАЙТА за сключване на договори за покупко-продажба на СТОКИ, КЛИЕНТЪТ се задължава да въведе верни лични данни: име, фамилия, телефон, имейл, както и адрес.

С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам” и “Регистрация”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези ОБЩИ УСЛОВИЯ, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

КЛИЕНТЪТ ще получи писмо на електронен адрес, с което се потвърждава възникването на договорните отношения чрез електронна препратка в писмото.

Електронният адрес, предоставен от ПОЛЗВАТЕЛЯТ при регистрация или при покупка на СТОКИ, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между ПОЛЗВАТЕЛЯ и ФИРМАТА, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези ОБЩИ УСЛОВИЯ. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

При постъпване на заявка за промяна на основния контактен електронен адрес, ФИРМАТА изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от ФИРМАТА на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ нов основен контактен електронен адрес.

Промяната на основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от ПОЛЗВАТЕЛЯ, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от ФИРМАТА на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ нов Основен контактен електронен адрес.

ФИРМАТА информира ПОЛЗВАТЕЛЯ за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му.

ФИРМАТА не носи отговорност пред ПОЛЗВАТЕЛЯ за неправомерна промяна на основния контактен електронен адрес.

ФИРМАТА може да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ използването на основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

Технически стъпки за сключване на договор за покупко-продажба

ПОЛЗВАТЕЛИТЕ използват предимно интерфейса на страницата на ФИРМАТА, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ФИРМАТА СТОКИ в УЕБСАЙТА.

Договорът се сключва на български език.

Договорът между ФИРМАТА и ПОЛЗВАТЕЛЯ представлява настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, достъпни на адрес https://haha.bg/uslovia-za-polzvane/

Страна по договора с ФИРМАТА е ПОЛЗВАТЕЛЯТ съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на ПОЛЗВАТЕЛЯ. За избягване на съмнение това са данните, които КЛИЕНТЪТ въвежда при поръчката на СТОКИ.

ФИРМАТА включва в интерфейса на Интернет  страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

Договорът за покупко-продажба на СТОКИ се счита за сключен от момента на заявяването й от ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез интерфейса на ФИРМАТА.

За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на СТОКАФИРМАТА изрично уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ по подходящ начин чрез електронни средства.

Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договора за покупко-продажба с ФИРМАТА по следната процедура:

 1. Предоставяне на необходимите данни или извършване на регистрация в УЕБСАЙТА, ако ПОЛЗВАТЕЛЯ няма до този момент регистрация в УЕБСАЙТА;
 2. Влизане в системата за извършване на поръчки на УЕБСАЙТА;
 3. Избиране на една или повече от предлаганите СТОКИ на УЕБСАЙТА и добавянето им към списък със стоки за покупка;
 4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 5. Потвърждение на поръчката;

Потребителско съдържание

ФИРМАТА не притежава никакви данни, информация или материали (“Съдържание”), които изпращате на УЕБСАЙТА в процеса на използване на нашите УСЛУГИ. ВИЕ носите пълна отговорност за точността, качеството, целостта, законността, надеждността, целесъобразността, собствеността върху интелектуалната собственост или правото на използване на цялото предоставено съдържание. Можем да наблюдаваме съдържанието в УЕБСАЙТА, изпратено или създадено от ВАС чрез нашите УСЛУГИ. Използвайки УЕБСАЙТА и неговите УСЛУГИ, ВИЕ ни разрешавате достъп, да копираме, да разпространяваме, да съхраняваме, да предаваме, да преформатираме, да показваме и да използваме съдържанието на потребителския Ви профил, както е необходимо за целите на предоставянето на нашите УСЛУГИ. Без да ограничаваме някоя от тези декларации или гаранции, НИЕ имаме право, макар и не задължение, по свое усмотрение да откажем или да премахнем съдържание, което според НАС нарушава някое от нашите правила или по някакъв начин е вредно или неприемливо.

Архивиране

Извършваме редовно архивиране на УЕБСАЙТА и съдържанието, но тези архиви и копия са само за нашите собствени административни цели и по никакъв начин не са гарантирани. ВИЕ сте отговорни за поддържането на вашите собствени архиви на вашите данни. ФИРМАТА не осигурява никаква компенсация за изгубени или непълни данни в случай, че архивите не работят правилно. Ще направим всичко възможно, за да осигурим пълни и точни архиви, но не поемаме отговорност за това задължение.

Връзки към други уебсайтове

Въпреки че УЕБСАЙТА може да бъде свързан с други уебсайтове, ние не включваме пряко или косвено каквото и да е одобрение, асоцииране, одобрение или присъединяване към свързан уебсайт, освен ако не е изрично посочено тук. ФИРМАТА не носи отговорност за проверката или оценяването и ФИРМАТА не гарантира предложенията на никоя компания или физически лица или съдържанието на техните уеб страници. ФИРМАТА не поема никаква отговорност или отговорност за действията, продуктите, услугите и съдържанието на други трети страни. Трябва внимателно да прегледате правните декларации и други условия за използване на всеки уебсайт, до който имате достъп чрез връзка от този уебсайт. ВИЕ се свързвате с други сайтове извън нашия сайт на ваш собствен риск.

Права на интелектуална собственост

Настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ не прехвърля към ВАС никаква интелектуална собственост, притежавана от оператора на УЕБСАЙТА или на трети страни, и всички права, дялове и интереси към такова имущество ще останат собственост единствено на УЕБСАЙТА, ФИРМАТА и съответните трети страни. Всички търговски марки, маркери за УСЛУГИ, графики и лога, използвани във връзка с УЕБСАЙТА или други УСЛУГИ, са търговски марки или регистрирани търговски марки на УЕБСАЙТА или лицензодатели на уеб сайтове. Други търговски марки, марки за услуги, графики и лога, използвани във връзка с УЕБСАЙТА, могат да бъдат търговски марки на други трети страни. Използването на УЕБСАЙТА и неговите УСЛУГИ ни не Ви дава право или лиценз за възпроизвеждане или по друг начин използване на търговски марки на уебсайтове или трети страни.

Особени задължения на фирмата и защита на потребителите

Правилата на настоящия раздел от тези ОБЩИ УСЛОВИЯ се прилагат спрямо ПОЛЗВАТЕЛИ, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в УЕБСАЙТА, може да се направи извод, че са ПОТРЕБИТЕЛИ по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по  отношение на договорите от разстояние.

Основните характеристики на СТОКИТЕ, предлагани от ФИРМАТА са определени в профила на всяка стока на сайта на УЕБСАЙТА.

Цената на СТОКИТЕ с включени всички данъци се определя от ФИРМАТА в профила на всяка СТОКА в сайта на УЕБСАЙТА.

Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се   определя от куриерска фирма СПИДИ АД, с която ФИРМАТА има договорни отношения.

Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, както и информацията, предоставена на ПОЛЗВАТЕЛЯ в УЕБСАЙТА на ФИРМАТА.

Информацията, предоставяна на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ по този член е актуална към момента на визуализацията й на УЕБСАЙТА на ФИРМАТА преди сключването на договора за покупко-продажба.

ФИРМАТА посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея СТОКИ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на СТОКАТА. Правото на отказ не се прилага когато СТОКАТА е с нарушен външен вид.

Когато ФИРМАТА не изпълни задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на СТОКАТА. Когато  информацията по тази алинея е предоставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ упражни правото си на отказ, ФИРМАТА е задължена да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на СТОКАТА, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това ФИРМАТА.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да съхранява получените от ФИРМАТА СТОКИ, тяхното качество и безопасност по време на срока за отказ.

 Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез УЕБСАЙТА на ФИРМАТА, освен ако СТОКИТЕ са поръчани в една доставка.

В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ФИРМАТА не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на ПОТРЕБИТЕЛЯ до ФИРМАТА чрез УЕБСАЙТА.

Ако ФИРМАТА не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните СТОКИ, той е длъжен да уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която ФИРМАТА е следвало да изпълни задължението си по договора.

В случай на повредени стоки преди доставката до ПОТРЕБИТЕЛЯ, ФИРМАТА има право да изпрати на ПОТРЕБИТЕЛЯ СТОКИ със същото качество и цена. ФИРМАТА уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

ФИРМАТА предава СТОКИТЕ на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ФИРМАТА писмено удостоверяват обстоятелствата по сключване на договора за покупко-продажба в момента на доставката, съгласно условията на СПИДИ АД.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ФИРМАТА се съгласяват, че изискванията в тази точка на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и чл. 61 от Закона  за  защита  на  потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

Защита на личните данни

ФИРМАТА предприема мерки за защита на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни.

Политика за личните данни на ФИРМАТА: https://haha.bg/politika-za-lichnite-danni/

Във всеки момент, ФИРМАТА има право да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/поръчката на стоки обстоятелства и лични данни.

В случай, че по някаква причина ПОЛЗВАТЕЛЯТ е забравил или изгубил своите име и парола, ФИРМАТА има право да възстанови същите след запитване на имейл адреса за комуникация: admin@haha.bg.

Ограничаване на отговорността

В максимална степен, разрешена от приложимото право, в никакъв случай УЕБСАЙТА и ФИРМАТА, техните филиали, служители, директори, агенти, доставчици или лицензодатели няма да носят отговорност пред което и да е лице за (а): всякакво косвено, случайно, (включително, без да се ограничава до обезщетение за загубени печалби, приходи, продажби, репутация, употреба или съдържание, въздействие върху бизнеса, прекъсване на дейността, загуба на очаквани спестявания, загуба на бизнес възможности) включително, без да се ограничава до договор, правонарушение, гаранция, нарушение на законно задължение, небрежност или по друг начин, дори ако УЕБСАЙТА и ФИРМАТА са били уведомени за възможността за такива щети или би могъл да предвиди такива щети. До максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, общото задължение на УЕБСАЙТА и ФИРМАТА и неговите филиали, служители, агенти, доставчици и лицензодатели, свързани с услугите, ще бъде ограничено до сума, не по-голяма от един лев или суми, действително платени от ВАС към УЕБСАЙТА и ФИРМАТА за предишния един месец преди първото събитие или събитие, пораждащо такава отговорност. Ограниченията и изключванията също се прилагат, ако това средство за защита не ви компенсира напълно за каквито и да е загуби или не успее да постигне основната си цел.

Промени и изменения

ФИРМАТА и УЕБСАЙТА си запазват правото да променят по всяко време настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ или неговите политики, свързани с УЕБСАЙТА и ФИРМАТА или УСЛУГИТЕ, ефективни при публикуването на актуализирана версия на това СПОРАЗУМЕНИЕ на УЕБСАЙТА. Когато го направим, ще преразгледаме актуализираната дата в долната част на тази страница. Използването на УЕБСАЙТА от Ваша страна след всякакви такива промени представлява вашето съгласие с тези промени.

Прекратяване

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и договора на ПОЛЗВАТЕЛЯ с ФИРМАТА се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на ПОЛЗВАТЕЛЯ в УЕБСАЙТА на ФИРМАТА. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

Други условия

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат в сила за всички ПОЛЗВАТЕЛИ на www.haha.bg.

Приемане на тези УСЛОВИЯ

ВИЕ потвърждавате, че сте прочели това СПОРАЗУМЕНИЕ и сте съгласни с всички негови ОБЩИ УСЛОВИЯ. Използвайки УЕБСАЙТА или неговите УСЛУГИ, ВИЕ се съгласявате да бъдете обвързани с настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ. Ако не сте съгласни да всички УСЛОВИЯ на това СПОРАЗУМЕНИЕ, нямате право да използвате или да осъществявате достъп до УЕБСАЙТА, както и до неговите УСЛУГИ и СТОКИ.

Свържете се с НАС

Ако имате въпроси относно това СПОРАЗУМЕНИЕ, моля свържете се с НАС на: admin@haha.bg

Този документ е актуализиран последно на 10 декември 2019 г.